Shantinath Temple


Prachin Bada Mandir


Kailash Parvat Rachna


Ashtapad temple


Jambu Dweep RachanaSri Digamber Jain Shreyansnath Mandir (Sarnath)


Khukhundoo


Teerthdham Mangalayatan, Sasni Hathras


Shree 1008 Bhagwan Jambu Swami Digambar Jain Siddha Kshetra, Mathura