Kulpakji


Shri Vighn-harneshvar Parshva Digambara Jain Atishaya Kshetra in Kulcharam